+48 530 067 320

Ubezpieczenie „NNW SZKOLNE”  2024/2025

Ubezpieczenie „NNW SZKOLNE” w Wiener ze składką roczną 50 zł

1. Wybierz wariant
Wybierz interesujący cię wariant
2. Uzupełnij formularz
Zapoznaj się z dokumentami i wypełnij formularz
3. Dokonaj płatności
Dokonaj płatności i poczekaj na polisę

2. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO / DANE RODZICA / DANE OPIEKUNA PRAWNEGO


3. DANE DZIECKA / DANE DZIECI

Dziecko 1 - koszt składki 50.00 PLN

4. ROZPOCZĘCIE OCHRONY


* Ubezpieczający przy zawieraniu umowy określa datę, która będzie stanowić początek okresu ubezpieczenia. Okres ochrony rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu określonej w umowie składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

5. OŚWIADCZENIA

 • Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia przeprowadzono badanie wymagań i potrzeb ubezpieczonego oraz moich w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.
 • Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi udostępnione: dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacje o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Compensy nr 01/07/2024 z dnia 1 lipca 2024 r. (dalej OWU) mające zastosowanie w umowie ubezpieczenia, której zawarcie potwierdzone jest niniejszą polisą - w taki sposób, że mogłam/em się z nimi zapoznać, przechowywać je i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 • Wyrażam zgodę na przekazanie Compensie moich danych osobowych przetwarzanych przez innych ubezpieczycieli w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podanych przeze mnie danych, ustalenia prawa do świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia i jego wysokości oraz informacji o przyczynie mojej śmierci lub informacji niezbędnych do ustalenia prawa uprawnionego z umowy ubezpieczenia do świadczenia i jego wysokości.
 • Wyrażam zgodę na przekazywanie Compensie informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych o stanie mojego zdrowia, ustalenia prawa do świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia i jego wysokości, informacji o przyczynie mojej śmierci, z wyłączeniem wyników badań genetycznych, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej), które udzielały mi świadczeń zdrowotnych. W powyższym zakresie zwalniam lekarzy sprawujących nade mną opiekę medyczną z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyrażam zgodę na udostępnienie Compensie dokumentacji mojego leczenia.
 • Wyrażam zgodę na uzyskanie przez Compensę informacji od Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności Compensy oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.
 • Zapoznałam/em się z procedurą składania i rozpatrywania reklamacji, która została zawarta w OWU.
 • Informacje podane podczas zawierania umowy ubezpieczenia są prawdziwe i podane zostały zgodnie z moją najlepszą wiedzą. Rozumiem, że podanie informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenie informacji może spowodować skutki prawne określone w przepisach prawa, a także konsekwencje wynikające z OWU.
 • W razie zmiany okoliczności, o które Compensa zapytywała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zobowiązuję się zawiadomić o tych zmianach Compensę niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
 • Upoważniam Compensę do sprawdzenia podanych przeze mnie danych dotyczących przebiegu ubezpieczenia w zakładach ubezpieczeń, z którymi wiązały mnie wcześniejsze umowy ubezpieczenia, w celu potwierdzenia ich zgodności ze stanem faktycznym.
 • OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ UBEZPIECZENIA NA WŁASNY RACHUNEK
  Oświadczam, że koszt składki ubezpieczeniowej będzie finansowany przeze mnie.
 • OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ UBEZPIECZENIA NA CUDZY RACHUNEK I FINANSUJĄCEGO KOSZT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
  Oświadczam, że koszt składki ubezpieczeniowej będzie finansowany przeze mnie.
 • OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ UBEZPIECZENIA NA CUDZY RACHUNEK, NIEFINANSUJĄCEGO KOSZTU SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
  Oświadczam, że koszt składki ubezpieczeniowej będzie finansowany przez Ubezpieczonego. Przekazałam/em Ubezpieczonemu warunki ubezpieczenia, w szczególności informacje o postanowieniach określających przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń, a także ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Compensy uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia, tj. informacje, o których mowa w art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 • OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO BĘDĄCEGO PRZEDSTAWICIELEM UBEZPIECZONEGO
  Oświadczam, że zostałem umocowana/y przez Ubezpieczonego do złożenia oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie. Treść przekazanych przeze mnie informacji jest zgodna z informacjami uzyskanymi od Ubezpieczonego bądź stanem faktycznym lub prawnym ustalonym przeze mnie z najwyższą starannością. Zakres zgód wyrażonych w imieniu Ubezpieczonego został z nim ustalony.

Opcjonalne:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Compensy informacji handlowo-marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

Pozostałe dokumenty dla informacji klienta:
(Po zawarciu ubezpieczenia, powyższe dokumenty zostaną przesłane wraz z polisą na państwa adres elektroniczny)
Ireneusz Gwardyński
Numer RAU: 11413912/P
NIP: 8982078886
Obsługa polis:

telefon: +48 669 899 512
email: kontakt@dlaciebieirodziny.pl


w sprawie technicznych płatności:

email:

Płatności obsługuje Przelewy24.pl
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 • Za pośrednictwem strony szkolne.dlaciebieirodziny.pl prowadzimy wyłącznie możliwość opłacenia zawartych ubezpieczeń NNW dla dzieci.
 • W celu dokonania reklamacji lub informacji o płatności prosimy o kontakt na adresy podane powyżej.
 • Wszystkie podane ceny są w Polskich Złotych.

Regulamin płatności internetowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U . z dnia 9 września 2002 r.) Usługodawca jest zobowiązany do umieszczenia na stronie www, pełni ącej rolę Internetowego punktu handlowego, w którym prowadzona jest sprzedaż, następujących informacji:

1. Pełna nazwa, adres siedziby głównej oraz dane firmy

 • Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Numer REGON: 021902433, NIP: 8943039988
 • Firma, pod która spółka działa: GRUPA UBEZPIECZENIOWA MULTI 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2. Dane teleadresowe miejsca pełniącego rolę biura obsługi Klienta

 • Biuro Horbaczewskiego we Wrocławiu
 • ul. Horbaczewskiego 55A, 54-130 Wrocław
 • Bezpośredni kontakt email: biuro@multi30.pl

3. Cennik

 • Szczegółowy koszt jest przedstawiany klientowi podczas podpisywania umowy, waluta: Złoty (zł, aktualny kod ISO 4217 PLN )

4. Regulamin sprzedaży, który określa w szczególności:

 • Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: Na stronie prowadzimy możliwość opłaty umów ubezpieczeń na życie dla dzieci
 • Określenie warunków i możliwości dokonania przez Klienta zwrotu zamówionych towarów i reklamacji: na stronie nie prowadzimy sprzedaży towarów, jednynie możliwość opłacenia już istniejących umów. Wszelkie reklamacje proszę składać na adresy podane w punkcie 2
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną: Opłacone umowy nie są zawierane drogą elektroniczną.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e - przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
DotPay S.A.